How to use Green Lantern Theme

How to use Green Lantern Theme